Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Ελλησπόντου 55

Τριώροφο κτήριο. Οι όροφοι είναι μεταγενέστερες προσθήκες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014