Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία με κατάστημα
Ελλησπόντου 29

Διώροφο κτήριο διαμερισμάτων με κατάστημα στο ισόγειο και υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014