Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία
Πρεβέζης 38-38B

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1932
Ισόγεια νεοκλασική κατοικία με αυλή. Κτίστηκε το 1932.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014