Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Βορείου Ηπείρου 90

Διώροφη κατοικία με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014