Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου ισογείου
  • Γενική εισόδου ορόφου
Κατοικία
Αλκυονίας 11

Διώροφο κτήριο που φαίνεται να αποτελείται διαδοχικές φάσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014