Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Κειριαδών 55

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014