Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια τοίχου κύριας όψης
Κατοικία
Αγαθοκλέους 3β

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014