Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Ηλιουπόλεως 15

Τριώροφο κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014