Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εισόδου ορόφου
Κατοικία
Αναξάρχου 8

Διώροφο κτίριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014