Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Δανάης 11

Διώροφο κτήριο με υπόγειο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014