Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια τοίχου κύριας όψης
Κατοικία
Μετεώρων 12

Διώροφο κτίριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014