Κατοικία
  • Γενική άποψη (2015)
  • Γενική άποψη της όψης επί της οδού Μετεώρων (2015)
  • Γενική άποψη της όψης επί της οδού Αγαρίστης (2015)
  • Θύρα εισόδου (2015)
  • Λεπτομέρεια όψης προγενέστερης φάσης (2015)
Κατοικία
Μετεώρων 12

Διώροφο κτήριο με αρχική προγενέστερη φάση σε τμήμα του ισογείου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014