Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Εριφύλης 3

Διώροφο κτήριο με αυλή, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014