Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώθυρας
Κατοικία
Φραντζή Α. 22

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο, μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014