Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώθυρας
Κατοικία
Φραντζή Α. 22

Διώροφη κατοικία, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014