Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια βάσης κτηρίου
  • Λεπτομέρεια γείσου δώματος
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Γενική εισόδου υπογείου
Κατοικία
Δημοφώντος 60

Ισόγειο κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014