Κατοικία
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Γενική κεντρικής εισόδου
 • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
 • Λεπτομέρεια ζωγραφικού διάκοσμου
 • Γενική παραθύρου
 • Γενική τυφλού παραθύρου
 • Γενική παραθύρου υπογείου
 • Λεπτομέρεια γείσου στέγης
 • Γενική άποψη αυλής και βοηθητικού κτηρίου
Κατοικία
Τριών Ιεραρχών 60

Ισόγειο κτήριο με υπόγειο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014