Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
  • Λεπτομέρεια γείσου στέγης
Κατοικία
Δημοφώντος 44

Ισόγειο κτήριο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014