Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Υπερίωνος 2A

Διώροφη κατοικία με κήπο, νεοκλασικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014