Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Φιλοστράτου 25

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014