Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας και πλάγιας όψης.
  • Γενική κύριας και πλάγιας όψης.
  • Λεπτομέρεια εξώστη.
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης.
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης.
Κατοικία με κατάστημα
Τριών Ιεραρχών 10 (24)

Διώροφο κτήριο νεοκλασικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014