Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
Κατοικία με κατάστημα
Τριών Ιεραρχών 82

Διώροφο κτήριο με κατοικία στον όροφο και κατάστημα στο ισόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014