Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Παλληναίων 17

Διώροφο κτήριο διαμερισμάτων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014