Πολυκατοικία
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
Πολυκατοικία
Παλληναίων 15

Τριώροφη πολυκατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014