Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια στέγης
  • Λεπτομέρεια στέγης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Μελιταίων 18

Ισόγεια κατοικία με αυλή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014