Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
Κατοικία
Αμφικτύονος 29

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Κτήριο διαμερισμάτων με κατάστημα στο ισόγειο, 1937
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014