Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Ακάμαντος 48

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014