Κατοικία
 • Άποψη πλαϊνής και πίσω όψης
 • Άποψη πίσω όψης και αυλή
 • Άποωη πρόσοψης και πλαϊνής όψης
 • Άποψη πίσω όψης
 • Έρκερ
 • Στηθαίο
 • Μπαλκόνι και έρκερ
 • Μπαλκόνι
 • Καΐτια κουφωμάτων στα έρκερ
 • Διακοσμητικά φουρούσια
 • Θύρα εισόδου
 • Εσωτερική άποψη
 • Λεπτομέρεια πρόσοψης
 • Θύρα εισόδου προς όροφο
 • Διακοσμητικό φουρούσι
 • Λεπτομέρεια πρόσοψης
 • Γενική άποψη δρόμου
Κατοικία
Καμπύση 2

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014