Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Ακάμαντος 51

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014