Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Γαλάτειας 3A

Τριώροφη οικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014