Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
Κατοικία
Γαλάτειας 10

Διπλοκατοικία με δεύτερη χρήση ισογείου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014