Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια τοίχου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Φυλλίδος 12

Μονοκατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014