Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πίσω όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
Κατοικία
Ερυσίχθονος 50

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014