Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πίσω όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
Κατοικία
Ερυσίχθονος 46

Μονοκατοικία με δεύτερη χρήση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014