Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια τοίχου
Κατοικία
Ερυσίχθονος 42

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014