Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Γαλάτειας 6

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1914
Διπλοκατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014