Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια αυλόπορτας
  • Λεπτομέρεια τοίχου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
Κατοικία
Ερυσίχθονος 25

Μονοκατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014