Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
Κατοικία
Ηρακλειδών 6

Τριώροφο κτήριο με δεύτερη χρήση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014