Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
Κατοικία
Ηρακλειδών 8

Μονοκατοικία με δεύτερη χρήση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014