Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Αμφικτύονος 23

Διώροφη κατοικία με δεύτερη χρήση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014