Κατοικία
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Γενική κτηρίου
 • Λεπτομέρεια εισόδου
 • Λεπτομέρεια εισόδου
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Λεπτομέρεια εξώστη
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Λεπτομέρεια εξώστη
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Λεπτομέρεια όψης
 • Λεπτομέρεια τοίχου
 • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Αμφικτύονος 19A

Κατοικία με ισόγειο κατάστημα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014