Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια τοίχου κύριας όψης
Κατοικία
Βασίλης 1

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014