Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Βασίλης 6

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014