Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Γενική εσωτερικής αυλής
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Βασίλης 8

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014