Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Λέσβου 7

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1926
Διώροφη κατοικία εκλεκτικιστικού ρυθμού. Κτίστηκε το 1926.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014