Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εισόδου υπογείου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική οδού Λέσβου
Κατοικία
Λέσβου 55

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014