Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Λεπτομέρεια φεγγίτη
  • Γενική οδού Σικίνου
Πολυκατοικία
Σικίνου 64

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο εποχής μεσοπολέμου. Δείγμα μοντέρνου κινήματος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014