Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης εξώθυρας
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Πολυκατοικία
Λέσβου 3

Τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014