Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική πλάγιας εισόδου
  • Γενική εσωτερικής αυλής
Κατοικία
Μυτιλήνης

Διώροφο κτήριο διαμερισμάτων με αυλή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014