Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια δώματος
Κατοικία
Χιλιανθαρίου 5

Διώροφο κτήριο εποχής μεσοπολέμου με εκλεκτικιστικά μορφολογικά στοιχεία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014