Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου ορόφου
  • Γενική εισόδου ισογείου
  • Γενική έρκερ
  • Λεπτομέρεια στηθαίου
Κατοικία
Κασταλίας 19

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014