Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Καλογερά 6

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1938
Διώροφο κτήριο εποχής μεσοπολέμου. Δείγμα μοντέρνου κινήματος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014